Wist u dat de NAM ook gas wil blijven winnen in Schoonebeek. Dus wij krijgen te maken met olie- en gaswinning en afvalwaterinjectie! Dit wordt ook wel 3-voudig gestapelde mijnbouw genoemd. Gemeente Emmen is nu tegen gaswinning in Nieuw-Amsterdam. De bodemdaling is veel groter dan verwacht. Wat staat ons te wachten?

Bron: Artikel uit Dagblad van het Noorden 29 november 2023:

Nieuw gaswinningsplan NAM valt verkeerd in Zuidoost-Drenthe. ‘Wij vrezen maatschappelijke onrust en commotie’

De NAM wil tot 2031 gas kunnen blijven winnen in vier gasvelden in Zuidoost-Drenthe. De gemeente Emmen en de provincie Drenthe keren zich nu tegen nieuwe winning rondom Nieuw-Amsterdam.

Dat blijkt uit verschillende brieven van de gemeenten Emmen, Coevorden en de provincie Drenthe aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw.

Die ontving eerder dit jaar een geactualiseerd winningsplan van de NAM met het verzoek om in vier Zuidoost-Drentse velden gaswinning toe te (blijven) staan. Het gaat om het veld bij Oosterhesselen, twee bij Dalen in de gemeente Coevorden en het gasveld Nieuw-Amsterdam op Emmer grondgebied. Uit de grond in dit gebied won de NAM eerder al zogenaamd zuur gas, aardgas dat te veel zwavel bevat voor de verwarming of gaspit.

Kans op bodemdaling vergroot

Vooral tegen herstart van winning in het veld Nieuw-Amsterdam is bestuurlijk verzet ontstaan. Veel huizen in het gebied ten zuiden van Nieuw-Amsterdam en Erica zijn al aan het verzakken door een optelsom van verschillende oorzaken. De herstart van gaswinning daar vergroot de kans op bodemdaling volgens het nog geheime winningsplan van de NAM. Ook de samenhang met de plannen om de oliewinning in het naburige Schoonebeek weer op te starten zorgt voor wrevel en alertheid bij de betrokken overheden.

De gemeente Emmen raadt Vijlbrief zelfs aan de gestaakte gaswinning in het gasveld bij Nieuw-Amsterdam ‘definitief te beëindigen’. , Sinds 2018 ligt de productie hier stil. ‘Wij maken ons zorgen over de maatschappelijke onrust die deze aanvraag kan veroorzaken onder onze inwoners. Er leven al veel zorgen over eventuele bevingen en de gevolgen van bodemdaling’, staat in de reactie vanuit Emmen.

Nogal overvallen

Coevorden gaat minder ver in haar schrijven over de drie velden bij Oosterhesselen en Dalen. De gemeente laat wel blijken niet te spreken te zijn over de handelwijze van de NAM en Vijlbrief. Zijn ministerie, het gasbedrijf en de gemeenten zaten het afgelopen jaar bijna wekelijks om tafel voor overleg over de situatie in Schoonebeek. ‘Toch kwam deze aanvraag voor ons totaal onverwacht en we zijn er nogal door overvallen. Gezien de samenhang met Schoonebeek waren wij graag tijdiger op de hoogte gebracht’, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Ook Coevorden laat weten bezorgd te zijn over het risico op ‘onrust, bevingen en gezondheidsklachten’ onder inwoners. Sinds 1996 zijn er zeker vier aardbevingen geweest in het gebied, constateert het college zelf. Ondanks die zorgen komen de Coevorder bestuurders uiteindelijk tot de conclusie dat de aanvraag niet leidt tot grote veranderingen en dus niet hoeft te rekenen op grote bezwaren vanuit de gemeente.

Herstelbrief provincie

Opvallend is de rol van de provincie Drenthe. Gedeputeerde Staten stuurde op 27 september een reactie naar Den Haag met eenzelfde boodschap als in de brief uit Coevorden. Het provinciebestuur schreef daarin geen bezwaar te hebben tegen voortzetten van winning in de vier gasvelden en hamerde vooral op goede communicatie met betrokken inwoners.

Maar na intensief overleg met de gemeente Emmen volgde nog geen week later een stevigere brief waarin de provincie zich aansloot bij het verzet vanuit die gemeente tegen nieuwe gaswinning rondom Nieuw-Amsterdam. ‘Met elkaar zijn we tot de conclusie gekomen dat dit niet het goede moment is om een vergunning af te geven uit dit gasveld’, herstelt Drenthe het eerdere schrijven.

Begin volgend jaar duidelijkheid

Hoewel de reacties van Coevorden, Emmen en de provincie openbaar zijn is hetgeen waarop ze reageren, de vraag van Vijlbrief, dat niet. Het gewraakte winningsplan van de NAM is dat evenmin. NAM verwijst naar het ministerie van EZK om de stukken te openbaren. „Dan heeft iedereen gelijke mogelijkheid tot inzage”, stelt een woordvoerder.

De woordvoerder van staatssecretaris Vijlbrief vraag op zijn beurt om geduld. Naast de reacties van de lokale en regionale overheden worden ook adviezen ingewonnen bij onder andere Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad. Dat moet begin volgend jaar allemaal binnen zijn. De staatssecretaris neemt naar verwachting eind februari of begin maart een ontwerpbesluit waar betrokken Drenten nog tegen in het verweer kunnen komen. Het ministerie zegt ook een informatiemarkt op locatie toe.

Dure inspanningen

De Drentse overheden tonen begrip voor het feit dat Vijlbrief zich moet houden aan vaststaande wettelijke criteria bij zijn beoordeling van het NAM-plan. Mocht verlening van de winning op basis daarvan onontkoombaar zijn, dan verzoeken zij zo streng mogelijke voorwaarden op te stellen.

De gemeente Emmen hoopt daarnaast ook nog op de goedgezindheid van de NAM. Het college zegt al contact te hebben gehad met de gasgigant en stelt dat daarin is toegezegd dat de NAM eerst aanklopt bij de gemeente als ze de pomp van Nieuw-Amsterdam weer aan willen slingeren. Volgens Emmen vergt nieuwe winning op die locatie ‘serieuze kosten’ en ‘technische inspanningen’ voor een relatief klein veld met slechts één gaswinput.

Gesloten fabriek

Bovendien zit in de vier betrokken velden nog slechts ongeveer 3 procent van de totale hoeveelheid te winnen gas. Drie van de zeven oorspronkelijke gasvelden in de omgeving zijn al zo goed als leeg en zitten niet meer in het winningsplan.

Uit de velden won de NAM eerder al zogenaamd zuur gas, dat ontzwaveld werd tot gas van ‘Slochter-kwaliteit’ in de inmiddels gesloten ontzwavelingsfabriek bij Emmen.