Aanleiding en toekomst

Op 10 januari 2024 is Stichting Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) formeel opgericht, voortgekomen uit een collectief van bezorgde bewoners sinds februari 2023. Deze beweging ontstond in reactie op de plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om afvalwaterinjecties van Twente naar Schoonebeek te verplaatsen.

We zijn een stichting met de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status stelt ons in staat om op een effectievere wijze steun te vergaren, waarbij donateurs kunnen profiteren van fiscale voordelen. Ons doel blijft om een veiligere en duurzamere aanpak voor het omgaan met afvalwater te bereiken, in de hoop dat onze stichting op een dag niet meer nodig zal zijn.

Visie

Stichting Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) zet zich in voor het creëren van een veilige, duurzame woon- en leefomgeving in Schoonebeek en de omliggende gebieden, waar de gezondheid en veiligheid van de inwoners gewaarborgd zijn tegen de risico’s van mijnbouwactiviteiten. Wij streven naar een toekomst waarin niet alleen de negatieve impact op ons milieu wordt geminimaliseerd, maar ook onze natuurlijke leefomgeving wordt beschermd en gekoesterd.

In deze toekomstvisie staan de gezondheid van onze gemeenschap en de bescherming van onze natuur centraal. We zien voor ons dat inwoners, overheden en bedrijven als gelijkwaardige partners samenwerken, met als gezamenlijk doel het voorkomen van schade aan eigendommen, het waarborgen van de publieke gezondheid en het bevorderen van duurzame praktijken die onze leefomgeving ten goede komen.

Door transparantie, bewustwording en actieve betrokkenheid te bevorderen, bouwen we aan een sterk netwerk binnen onze gemeenschap. Dit netwerk streeft ernaar om gezamenlijk actie te ondernemen tegen elke vorm van mijnbouwschade en draagt bij aan de ontwikkeling van beleid en initiatieven die de veiligheid, duurzaamheid en levenskwaliteit in Schoonebeek en omstreken verbeteren.

Missie

Onze missie is het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van de inwoners van Schoonebeek en de omliggende gebieden, met oog voor zowel onze woonomgeving als het lokale milieu. We richten ons op het beschermen van onze gemeenschap tegen de risico’s en schade veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten, waaronder de impact op onze huizen en de natuurlijke omgeving.

Door het bevorderen van transparantie en bewustwording streven we ernaar de betrokkenheid van onze gemeenschap te verhogen en een sterke front te vormen tegen de dreiging van mijnbouwschade. Ons doel is het voorkomen van fysieke schade aan eigendommen en het behouden van de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving, zodat iedereen in een veilige en gezonde omgeving kan leven en gedijen.

Strategie

Onze benadering voor het bereiken van onze doelen is gebaseerd op drie kernpijlers:

Informatie en Bewustzijn

We zetten in op het organiseren van informatieavonden en het actief verspreiden van informatie via onze website en sociale media. Ons doel is om de kennis van de gemeenschap over de risico’s verbonden aan mijnbouwactiviteiten te verhogen. Daarnaast willen we het bewustzijn over het belang van het beschermen van ons milieu en het waarborgen van woonveiligheid vergroten.

Juridische Actie

We bereiden ons voor op en ondernemen juridische acties om schade door mijnbouw te voorkomen. Dit houdt in dat we juridisch advies zullen inwinnen en samenwerken met 1 of meer advocaten die gespecialiseerd zijn in milieuwetgeving. Onze focus ligt op het effectief inzetten van juridische middelen om het voorkomen van afvalwaterinjectie en de gevolgen daarvan voor onze leefomgeving te waarborgen.

Samenwerking en Netwerkvorming

We zijn actief bezig met het verzamelen van personen en organisaties die onze zorgen delen. Door samen te werken met lokale organisaties, milieu- en burgerinitiatieven, en door het mobiliseren van individuen met rechtsbijstandverzekeringen, streven we ernaar een verenigd en sterk front te vormen. Deze gezamenlijke inspanning is essentieel om onze stem kracht bij te zetten en een verschil te maken.

Door deze strategieën na te streven, richten we ons op het creëren van een geïnformeerde, betrokken en actieve gemeenschap die klaar staat om zich in te zetten voor de bescherming van ons milieu en de leefbaarheid op de korte en langere termijn van Schoonebeek en omgeving.

Activiteiten

Financiële en juridische steun mobiliseren

Het hart van onze strategie ligt in het bundelen van krachten en middelen voor onze juridische uitdagingen. Dit betekent het verwelkomen van bijdragen in alle vormen: financiële donaties, de inzet van juridische expertise, en de steun van individuen met rechtsbijstandverzekeringen.

Fondsenwerving en Donaties

Om onze missie te ondersteunen, zullen we actief fondsen werven en donaties verzamelen. Dit omvat het organiseren van evenementen zoals informatieavonden, het aanvragen van subsidies indien mogelijk, en het vinden van andere inkomstenbronnen. Deze activiteiten zijn belangrijk om onze juridische strijd en andere initiatieven te financieren.

Informeren en Bewustmaken

Het effectief delen van informatie is de kern van ons werk. Naast het organiseren van informatieve avonden en het verspreiden van flyers in Schoonebeek en omstreken, zetten we sterk in op digitale communicatie. Onze website en socials worden regelmatig bijgewerkt om iedereen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, onze activiteiten, en manieren waarop men kan bijdragen aan onze missie.

Door deze gecombineerde aanpak verhogen we het bewustzijn rond de risico’s van mijnbouw en het belang van onze inspanningen om onze leefomgeving te beschermen. Ons doel is om een actieve, geïnformeerde gemeenschap te creëren die samen sterk staat in de bescherming van onze thuis.

Juridische Acties

Het inzetten van juridische middelen is een cruciaal onderdeel van onze strategie. We zijn vastbesloten om via de rechter mijnbouwplannen die onze leefomgeving bedreigen, zoals afvalwaterinjectie, te bestrijden. Ons doel is preventief optreden om onze thuis veilig te houden.

Financiën

Inleiding

Ons financieel beleid kenmerkt zich door transparantie en directheid, passend bij onze status als een non-profit organisatie die niet streeft naar winst. Op onze website presenteren we een duidelijk overzicht van onze financiën, inclusief hoe we fondsen werven en deze toewijzen aan onze doelstellingen.

Inkomstenbronnen

  • Subsidies en Donaties: We zijn afhankelijk van subsidies en de gulle giften van individuen en organisaties die onze strijd tegen milieuschade steunen.
  • Legaten en Erfstellingen: We zijn dankbaar voor nalatenschappen die ons helpen onze langetermijndoelen te verwezenlijken.
  • Activiteiten en Initiatieven: Andere bronnen van inkomsten komen uit diverse activiteiten en initiatieven die we ontplooien om onze missie te ondersteunen.

Financieel Toezicht

Een speciale kascontrolecommissie waakt over ons financieel beheer. Deze commissie controleert alle financiële handelingen en zorgt voor een accurate boekhouding, waarborgend dat elke euro verantwoord wordt besteed.

Uitgaven

  • Juridisch Advies: Een significant deel van onze uitgaven gaat naar juridisch advies, essentieel in onze inspanningen om afvalwaterinjectie en andere bedreigingen voor het milieu en de woonveiligheid aan te pakken.
  • Informatieverspreiding: We investeren ook in het breed communiceren van onze boodschap, via zowel traditionele als digitale kanalen, om bewustzijn en betrokkenheid te vergroten.

Beleid voor Bestuursleden en Vrijwilligers

  • Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inzet. We waarderen hun bijdrage als vrijwillig en gericht op het gemeenschappelijke doel.
  • Echter, voor daadwerkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, kan het bestuur besluiten tot vergoeding aan bestuursleden, vrijwilligers of derden. Dit wordt per geval beoordeeld om ervoor te zorgen dat alle middelen rechtvaardig en efficiënt worden gebruikt.

Bestemming van Resterende Gelden

Mocht Stichting Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) haar activiteiten staken, dan zullen resterende fondsen worden overgemaakt naar een andere stichting met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status die vergelijkbare doelen nastreeft. Dit zorgt ervoor dat de middelen blijven bijdragen aan de bescherming van het milieu en/of de woonveiligheid.

Door deze aanpak streven we naar een optimale benutting van de beschikbare middelen, met het oog op onze missie en de bescherming van onze leefomgeving.

Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Bob Vredeveld
Secretaris: Jenneke Ensink
Penningmeester: Sven Ansem

Gegevens

KvK-nummer: 92594301
RSIN: 866110513
IBAN: In aanvraag
ANBI: In aanvraag
Email: info@stopafvalwaterschoonebeek.nl

Laatste update

3 februari 2024.