Reactie van SAS op de uitnodiging voor het bijdragenspoor:

Geachte gemeente Emmen en Coevorden,

Vanuit de gemeente Coevorden en Emmen heeft u ons uitgenodigd voor 15 november a.s. voor een eerste bijeenkomst van “het Bijdragepoor Blok B”, over de besteding van een eventuele gebiedsbijdrage.

De punten uit ons manifest die wij 21 juni 2023 overhandigd hebben aan alle betrokken overheden (waaronder u) zijn wat ons betreft onverminderd van kracht. Stop Afvalwater Schoonebeek vindt het wenselijk dat:

  • het toezeggingen document wat een “levende” status heeft aangepast gaat worden en er vastgelegd gaat worden dat er allereerst een waarborgfonds voor eventuele schade komt en dat er in ons gebied sprake zal zijn van omgekeerde bewijslast;
  • het exacte gebied waar de bijdragen horen te landen wordt afgebakend en vastgelegd. Waarbij het ons logisch en navolgbaar lijkt dat het gas- en olieveld hiervoor wordt aangewezen.
  • u het dorp aangeeft wat u de afgelopen maanden hierover heeft uitgedacht. U praat immers al maanden (bron: notulen ontzorgtafel 16-02-2023) met elkaar als verschillende overheden en de NAM. In het kader van transparantie en zorgvuldigheid lijkt het ons zeer wenselijk om de notulen, voorstellen (tabel gebiedsfonds mogelijke projecten zie WOO verzoek Waterschap Vechtstromen) en andere uitkomsten van dit overleg te delen met alle inwoners;
  • Staatsecretaris Vijlbrief aangeeft wat het exacte bedrag is wat zijn ministerie vrij gaat maken voor onze regio. Hij heeft 30 mei 2023 tijdens zijn bezoek in Schoonebeek aangegeven dat hij in overleg hierover gaat met de minister van Financiën. Kan hij aangeven of dit al plaats heeft gevonden en wat de uitkomst hiervan is?
  • de NAM “substantieel deel” concretiseert! De NAM heeft een nauwkeurig inschatting gemaakt van het aantal vaten olie die uit het veld te halen is waardoor een inschatting van het “substantieel deel” helder gemaakt moet kunnen worden naar alle betrokken partijen en met name inwoners!

Bovenstaande punten lijken ons nog steeds van essentieel belang voordat je überhaupt kan starten met het proces om inwoners een goede positie en rol te geven in het bijdragenspoor wat maanden geleden door u al gestart is.

Insteek m.b.t. rol inwoners ten aanzien van het bijdragenspoor:
Zorg voor een evenwichtige samenstelling uit diverse groeperingen en verenigingen en inwoners. Het lijkt ons logisch dat hier gekozen wordt voor groeperingen, instanties, verenigen en inwoners die het algemeen belang dienen. Zoals bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen, sportscholen, vrijwilligersgroeperingen (Dorpspark, Activiteitencommissie Schoonebeek, SKW, Zonnebloem, stichting Isabelle, stichting Kinderkamp en vele andere non-profit instanties), zorginstellingen, kerken, muziekverenigingen, Dorpsbelangen Schoonebeek etc.

Het is onwenselijk dat er zakelijke of andere financiële belangen zijn bij deelnemers van het bijdragenspoor. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het wenselijk een integriteitscode met elkaar af te spreken. Het is van belang dat deze groep gebruik kan gaan maken van zelf uitgekozen professionele onderhandelaars, juristen en andere relevante deskundigen om daarmee een gelijkwaardige en volwaardige onderhandelingspositie te kunnen innemen en vervullen. Het bedrag wat hiervoor nodig is zou vanuit u gefinancierd dienen te worden.

Rol Stop Afvalwater Schoonbeek
Wij merken gaandeweg het proces van de drie sporen: ontzorgspoor, bijdragenspoor en vergunningenspoor dat “de bijdrage” die boven de markt hangt enorme impact en invloed heeft op alle andere sporen. Wij vinden dit een onwenselijke gevolg en wellicht kunnen we zelfs spreken van zogenaamde betaalplanologie.

Ondanks dat er geen aparte tafel of overlegorgaan is voor het vergunningenspoor is dit in onze ogen het belangrijkste spoor is met betrekking tot de keuze hoe het afvalwater verwerkt wordt. Derhalve voelen wij ons geroepen om onze aandacht daarop op te richten. Dit doet ons inziens ook recht aan de uitslag van onlangs door Dorpsbelangen Schoonbeek gehouden enquête waaruit blijkt dat een ruime meerderheid zich uitspreekt tegen de gekozen voorkeursvariant van de NAM.

De keuze om hierop te focussen maakt dat wij afzien van deelname aan de overleggen over het bijdragenspoor.

Wij wensen u veel succes en wijsheid tijdens uw bijeenkomsten.
Namens Stop Afvalwater Schoonebeek

Categories: