Vandaag hebben wij een goed gesprek gehad met het ministerie van EZK. We waren gevraagd om na te denken over deelname aan de Ontzorgtafel 2.0. Dinsdag 7 november 2023 begint het vervolg van de ontzorgtafel. Wij hebben de notulen van de ontwerpsessies en de opzet van het vervolg tot ons mogen nemen. Een paar observaties:

  • De afspraken c.q. toezeggingen uit het toezeggingendocument zijn nog steeds niet juridisch getoetst of financieel doorgerekend. SAS is nog steeds benieuwd wat de inwoners van Schoonebeek e.o. beter worden van deze toezeggingen maar ook wat de gevolgen van deze afspraken zijn. Hierin verschillen we van mening met het Ministerie van EZK die deze toetsing niet nodig acht. 
  • Het ongelijke speelveld wordt niet opgeheven door inzet van bijvoorbeeld een onafhankelijk geoloog, jurist of financieel expert die inwoners gaat ondersteunen. Wij merken dat bij veel overheden en regionale politieke partijen de nadruk ligt op verbreden van de ontzorgtafel door meer inwoners aan tafel te krijgen inzake representativiteit. Wij vinden echter het vergroten van de gelijkwaardigheid minstens zo belangrijk. 
  • Het einddoel van deze ontzorgtafel 2.0: men wil een organisatievorm (met statuten) oprichten t.b.v. klankborden, uitvoering geven aan de afspraken, formeel overlegorgaan en monitoren, toezien op afspraken. Wij hopen dat wij ten alle tijde bij de overheden die vergunningen af gaan geven terecht kunnen met onze vragen en zorgen. Wij gaan ervan uit dat bestaande toezichthouders hun werk doen. Het toezien op niet-afgebakende afspraken die niet getoetst zijn op hun impact lijkt ons complex. Het lijkt ons dat dit ook geen rol is voor individuele inwoners maar een taak voor bestaande overheden of uitvoeringsinstanties.  
  • Het uitgangspunt blijft de gekozen variant om miljarden liters afvalwater onder hoge druk te lozen in gasvelden. Hierover kan niet gediscussieerd worden. 

Bovenstaande punten zijn redenen voor SAS om niet deel te nemen aan de Ontzorgtafel 2.0. Wij hebben er voor gekozen om ons te richten op het vergunningenspoor

Categories: